1. K-ETA คืออะไร
K-ETA คอื ระบบอนุมตั ผิ่ำนออนไลนส์ ำ หรบั ชำวตำ่ งชำตทิ ีต่ อ้งกำรเขำ้ประเทศเกำหลเีพือ่ วตั ถุประสงค์ ในกำรท่องเทีย่ ว กำรเยีย่ มชม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือประชุม ธุรกิจ เป็ นต้น (ยกเว้นวัตถุประสงค์ทำงพำณิชย์ )
2. ใครเป็นผูย้ ืน่ ขอ K-ETA
3. ถ้าจะไปเกาหลีต้องมีK-ETA ไหม (จ าเป็ นไหม)
4. ตอนทีย่ ืน่ ค าขอ K-ETA ต้องการอะไรคะ
5. ถ้าได้ร ับอนุญาต K-ETA อยู่ในเกาหลีได้นานแค่ไหนคะ
6. ตอ้ งยืน่ ขอ้ K-ETA จนถงึเมือ่ ไหร
7. การยืน่ ขอ K-ETA ใช ้เวลานานเท่าไหร ่คะ
8. ค่าธรรมเนียมของ K-ETA เท่าไหร ่คะ ถ้าไม่ได้ร ับอนุญาต K-ETA ขอคืนเงินได้ไหมคะ
9. บตั รทีส่ ามารถชา ระค่าธรรมเนียม K-ETA มีอะไรบ้างคะ
10. K-ETA มอีายุการใชง้านจนถงึเมือ่ ไรคะ
11. จะมกี รณีทีจ่ ะตอ้ งรบั K-ETA ใหม่ภายในระยะเวลาการใช ้งานไหมคะ
12. มอี ะไรทีต่ อ้ งท า หากจะเขา้ประเทศอกี คร ั้งภายในระยะเวลาการใชง้านของ K-ETA ไหมคะ
13. มีวิซ ่าเกาหลีค่ะ กรณีนีต้ อ้ งรบั K-ETA ไหมคะ
14. ในกรณีทีม่ บีตั รประจา ตวัคนต่างดา้วในประเทศเกาหลีต้องร ับK-ETA ไหมคะ
15. ลูกเรอืหรอืพนักงานตอ้ นรบั บนเครือ่ งบนิ ตอ้ งรบั K-ETA ไหมคะ
16. จะไปเทีย่ วเชจูตอ้ งรบั K-ETA ไหมคะ
17. ผูโ้ดยสารเปลีย่ นเครือ่ งตอ้ งรบั K-ETA ไหมคะ
18. เป็นผูโ้ดยสารเปลีย่ นเครือ่ งหรอืจา เป็นตอ้ งเขา้ประเทศเกาหลเีพือ่ หาสมั ภาระ จะไดร้บั การยกเวน้ การยืน่ ขอ K-ETA ไหมคะ
19. หากมีบ ัตร ABTC(APEC) ทีส่ ามารถใชง้านได้ต้องร ับ K-ETA ไหมคะ
20. ผูถ้ อืหนังสอื เดนิ ทางราชการหรอืนักการทูตทีจ่ ะไปประเทศเกาหลเีพือ่ วตั ถุประสงค์ ทางราชการ ต้องได้ร ับ K-ETA ไหมคะ
21. ถ้าได้ร ับ K-ETA จะสามารถท างานในเกาหลีได้ไหมคะ
22. เมือ่ ยืน่ ขอ K-ETA รูปถ่ายต้อง เหมือนก ับรูปพาสปอร ์ตไหมคะ
23. การยืน่ ขอ K-ETA ใช ้เวลานานเท่าไหร ่คะ
24. จะเกดิ อะไรขนึ้ หากกรอกค าขอ K-ETA โดยความเท็จคะ
25. หากกรอกใบยืน่ ค าขอผดิ แก้ไขอย่างไรคะ
26. ได้ร ับอนุญาต K-ETA โดยขอ้ มูลทีก่ รอกไม่ถูกตอ้ ง จะเข้าประเทศได้ไหมคะ
27. จะตรวจสอบรายการทีไ่ ดร้บั อนุญาตไดอ้ ย่างไร
28. ทุกคร ั ้งที ่ เขา้ประเทศจะไดร้บั K-ETA ใหม่หรือไม่คะ
29. จะยืน่ ขอ K-ETA พร ้อมก ับผู ้ร ่วมเดินทางได้หรือไม่คะ
30. ได้ร ับแจ้งผล K-ETA ว่าไม่ได้ร ับอนุญาตเพราะอะไรคะ ถ้าต้องการเข้าประเทศเกาหลีต้องท าอย่างไรคะ
31. ในสถานการณ์โควิด-19 ถ้าได้ร ับอนุญาต K-ETA ไม่จา เป็นตอ้ งมผี ลตรวจเชือ้ โควดิ -19 หรือคะ
32. วธิกี ารกรอกทีอ่ ยู่ในเกาหล
33. หากมสี ถานทีพ่ กั ในเกาหลหี ลายแห่งท าอย่างไรคะ
34. กรอกค ายืน่ ขอ K-ETA ใช ้ภาษาอะไรคะ
35. สอบถามเกีย่ วกบั K-ETA ไดท้ ีไ่ หนคะ
×